Nokia 5140 hjælp

background image

Brugervejledning til Nokia Field Force NFC-cover
til Nokia 5140 og Nokia 5140i

9249001

1. udgave

background image

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CC-244D
er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EF.
En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder
selve enheden, men også ekstraudstyr, som er mærket med dette symbol. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret
husholdningsaffald.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig
tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

Nokia, Nokia Connecting People og logoet for originalt Nokia-ekstraudstyr er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia
Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette
dokument, uden forudgående varsel.

NOKIA KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG FOR TAB AF DATA ELLER FORTJENESTE ELLER NOGEN SOM HELST FORM
FOR SPECIELLE, TILFÆLDIGE, BETINGEDE ELLER INDIREKTE SKADER, UANSET HVORDAN DE ER FORVOLDT.

OPLYSNINGERNE I DETTE DOKUMENT LEVERES "SOM DE ER OG FOREFINDES". MEDMINDRE DET ER KRÆVET AF GÆLDENDE LOVGIVNING,
STILLES DER IKKE NOGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR
SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORBINDELSE MED NØJAGTIGHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN ELLER INDHOLDET AF DETTE
DOKUMENT. NOKIA FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL AT ÆNDRE DETTE DOKUMENT ELLER TRÆKKE DET TILBAGE PÅ ET HVILKET SOM HELST
TIDSPUNKT UDEN FORUDGÅENDE VARSEL.

Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din nærmeste Nokia-forhandler.

Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra
loven er forbudt.

background image

FCC/NOTE FRA INDUSTRY CANADA
Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Brug af enheden er underlagt følgende to betingelser: (1) enheden må ikke forårsage
skadelige forstyrrelser, og (2) enheden skal acceptere enhver modtagen forstyrrelse, herunder forstyrrelser, som kan forårsage uønsket drift.
Hvis der foretages ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Nokia, kan brugerens ret til at anvende udstyret
bortfalde.
Enheden kan give anledning til tv- eller radiointerferens (hvis f.eks. en enhed bruges tæt på modtagerudstyr). FCC eller Industry Canada kan
anmode dig om at stoppe med at bruge din enhed, hvis en sådan interferens ikke kan fjernes. Hvis du har brug for hjælp, skal du kontakte din
lokale serviceforhandler.

9249001/1. udgave

background image

4

Copyright

© 2006 Nokia. All rights reserved

.