Nokia 5140 Help

background image

Gebruikershandleiding voor de Nokia Field Force

NFC Shell voor de Nokia 5140 en de Nokia 5140i

9249001

Uitgave 1

background image

CONFORMITEITSVERKLARING

NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product CC-244D conform is aan de bepalingen van de volgende
Richtlijn van de Raad: 1999/5/EG.

Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.


Copyright © 2006 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling moet
worden aangeboden aan het einde van de levensduur van het product. Dit geldt voor het apparaat, maar ook voor alle toebehoren die
van dit symbool zijn voorzien. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande
geschreven toestemming van Nokia is verboden.

Nokia, Nokia Connecting People en het Nokia Original Enhancements-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia
Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Nokia voert een beleid dat is gericht op continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande
kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in deze handleiding worden beschreven.

IN GEEN GEVAL IS NOKIA AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES VAN GEGEVENS OF INKOMSTEN OF VOOR ENIGE BIJZONDERE, INCIDENTELE,
ONRECHTSTREEKSE OF INDIRECTE SCHADE.

DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT WORDT ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE VERSTREKT. TENZIJ VEREIST KRACHTENS HET TOEPASSELIJKE
RECHT, WORDT GEEN ENKELE GARANTIE GEGEVEN BETREFFENDE DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DIT
DOCUMENT, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, DAARONDER MEDE BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES
BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID EN DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. NOKIA BEHOUDT ZICH TE ALLEN TIJDE HET RECHT
VOOR ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING DIT DOCUMENT TE WIJZIGEN OF TE HERROEPEN.

De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia leverancier.

Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de V.S. en
andere landen. Omleiding in strijd met de wetgeving is verboden.

background image

FCC/INDUSTRY CANADA-KENNISGEVING

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen
schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet ontvangen storing accepteren, inclusief storing die ongewenste werking tot gevolg
kan hebben. Wijzigingen en andere aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn toegestaan door Nokia, kunnen het recht van de gebruiker om de
apparatuur te bedienen, ongeldig maken.

Het apparaat kan storing veroorzaken bij tv's of radio's (bijvoorbeeld als u het apparaat gebruikt in de directe omgeving van
ontvangstapparatuur). Mogelijk kan door de FCC of Industry Canada worden vereist dat u het apparaat niet langer gebruikt als dergelijke
storing niet kan worden weggenomen. Als u hulp nodig hebt, kunt u contact opnemen met uw lokale elektriciteitsbedrijf.

9249001 / Versie 1

background image

4

Copyright

© 2006 Nokia. All rights reserved

.