Nokia 5140 Hjelp

background image

Brukerhåndbok for Nokia Field Force NFC-deksel

for Nokia 5140 og Nokia 5140i

9249001

1. utgave

background image

ERKLÆRING OM SAMSVAR

Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet CC-244D er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv
(Council Directive): 1999/5/EC.

En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2006 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for
enheten, men også for ekstrautstyr merket med dette symbolet. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt
skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Enhancements-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.
Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle
produktene som er omtalt i dette dokumentet.

IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ER NOKIA ANSVARLIGE FOR TAP AV DATA ELLER INNTEKTER, ELLER SPESIFIKKE, VILKÅRLIGE, PÅFØRTE
ELLER INDIREKTE SKADER UANSETT ÅRSAK.

INNHOLDET I DETTE DOKUMENTET GJØRES TILGJENGELIG "SOM DET ER". BORTSETT FRA DER DET ER PÅKREVET ETTER GJELDENDE LOVER, YTES
INGEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTTE
GARANTIENE FOR SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORHOLD TIL NØYAKTIGHETEN AV, PÅLITELIGHETEN TIL ELLER
INNHOLDET I DETTE DOKUMENTET. NOKIA FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å REVIDERE DETTE DOKUMENTET ELLER TREKKE DET TILBAKE, NÅR
SOM HELST OG UTEN FORVARSEL.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler.

Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportreguleringslover og -forskrifter fra USA og andre
land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

background image

MERKNAD ANGÅENDE FCC / INDUSTRY CANADA

Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-bestemmelsene. Bruken av denne enheten er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne
enheten må ikke forårsake skadelig forstyrrelse, og (2) denne enheten må godta all mottatt forstyrrelse, inkludert forstyrrelse som kan
forårsake uønsket virkemåte. Endringer som ikke er uttrykkelig godkjent av Nokia, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

Enheten kan forårsake forstyrrelser på TV eller radio (for eksempel når du bruker en enhet i nærheten av mottakerutstyr). Hvis slike forstyrrelser
ikke opphører, kan FCC eller Industry Canada kreve at du ikke skal bruke enheten. Hvis du trenger hjelp, kan du kontakte ditt lokale
serviceverksted.

9249001 / 1. utgave

background image

4

Copyright

© 2006 Nokia. All rights reserved

.