Nokia 5140 Hjälp

background image

Användarhandbok för Nokia Field Force NFC-skal

för Nokia 5140 och Nokia 5140i

9249001

Utgåva 1

background image

KONFORMITETSDEKLARATION

Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten CC-244D

uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2006 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Symbolen med överkorsad soptunna anger att produkten måste sorteras ut från annat avfall (gäller inom EU). Detta gäller både enheten
och alla tillbehör som är märkta med den här symbolen. Kasta inte dessa produkter med osorterat hushållsavfall.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående
skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

Nokia, Nokia Connecting People och logotypen för Nokias originaltillbehör är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia
Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisas till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina
respektive ägare.

Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som
beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL NOKIA VARA ANSVARIGT FÖR FÖRLUST AV DATA ELLER INKOMST ELLER SÄRSKILD, TILLFÄLLIG,
FÖLJDSKADA, ELLER INDIREKT SKADA, OAVSETT ORSAKEN TILL FÖRLUSTEN ELLER SKADAN.

INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT GÄLLER AKTUELLA FÖRHÅLLANDEN. FÖRUTOM VAD SOM STADGAS I TILLÄMPLIG TVINGANDE LAGSTIFTNING,
GES INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL,
GARANTIER AVSEENDE PRODUKTENS ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, VAD GÄLLER
RIKTIGHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT. NOKIA FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ÄNDRA DETTA DOKUMENT ELLER
ÅTERKALLA DET UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE.

Tillgång till särskilda produkter kan variera efter region. Vänligen kontrollera detta med din närmaste Nokia-återförsäljare.

Denna enhet kan innehålla artiklar, teknik eller programvara som faller under exportlagar och regleringar från USA eller andra länder.
Avvikelser i strid med lagen är förbjudet.

background image

FCC/INDUSTRY CANADA-MEDDELANDE

Denna enhet följer riktlinjerna i del 15 av FCC-reglerna. Driften omfattas av följande två villkor: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar,
och (2) Enheten måste klara av alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskade effekter. Ändringar eller modifieringar av denna
enhet som inte uttryckligen har godkänts av Nokia kan upphäva användarens rätt att utnyttja utrustningen.

Denna enhet kan orsaka TV- eller radiostörningar (till exempel när du använder enheten i närheten av mottagande utrustning). FCC eller
Industry Canada kan kräva att du slutar använda enheten om sådana störningar inte upphör. Om du behöver hjälp kontaktar du en lokal tjänst.

9249001 / Utgåva 1

background image

4

Copyright

© 2006 Nokia. All rights reserved

.